ادبیات کارگری

  • در گفت‌وگو با علیرضا مجابی مطرح شد؛

    مجابی می‌گوید: رمان «بن‌بست خاله رُزا» سال ۸۵ باعنوان «خطر آمریکا جدی است» که یکی از شعارهای اصلی حزب توده بود، برای ریافت مجوز ارسال شد. نزدیک به ۱۰ سال کتاب در انتظار مجوز باقی ماند. من احساس کردم حیف است رمان از دست برود و امکان انتشار پیدا نکند، برای همین دست به ویرایش و اصلاح آن زدم و آنچه دریافت مجوز را با مشکل مواجه کرده بود را خودم تغییر دادم.

  • در روز چهار شنبه گذشته (پانزدهم مهرماه) پنجمین نشست از سلسله نشست‌های انتشارات پیدایش با موضوع نقد و بررسی داستان «چال» برگزار شد.