احیای یارانه

  • مرور برنامه‌های دولت و مجلس برای تامین معیشت کارگران؛

    طرحی که قرار است ماهی فقط ۱۲۰ هزار تومان آورده مالی برای طبقات فرودست داشته باشد، وقتی نه ارز دولتی به کالاها اختصاص یافته و نه نظام توزیع کالاها اصلاح شده، تا چه حد می‌تواند خانوارهای کارگری را از فقر غذایی نجات دهد؟ آیا این طرح هم مثل یارانه‌پردازی‌های ریز و درشتِ گذشته، گرفتار بوروکراسی‌های طولانی، ضعف نظام اطلاعاتی و بی‌عدالتی‌های مکرر شده و عدم موفقت خود را در همان ماه‌های اول نشان خواهد داد؟!