احتباس

  • احتباس مایع در بدن انسان شرایطی شایع در دنیای امروز است. این شرایط متابولیکی به واسطه تجمع غیر طبیعی مایعات در بافت‌های زیر پوست یا در بخش‌هایی درون بدن انسان تعریف می‌شود.