آغاز مراحل فنی «پسر کشی»همزمان با رونمایی از ناموراه