، طرح ملی نمک زدایی آب دریا و انتقال آب از خلیج فارس