«ترور خاموش» با موضوع مواد مخدر سریال جایگزین بوی باران می‌شود