کد خبر: 741739 A

در بهمن ماه سال جاری؛

سازمان مدیرت و برنامه‌ریزی گیلان مقدار تغییرات تورم نقطه‌ به‌ نقطه بهمن­ ماه سال جاری را در کشور و استان به ­ترتیب برابر 42.3 و 39.8 درصد اعلام کرد.

به گزارش ایلنا از رشت، معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان در نشست خبری اظهار داشت: مرکز آمار ایران جهت محاسبه تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها با جمع‌آوری اطلاعات قیمت کالا و خدمت عرضه شده به منظور مصرف نهایی خانوار نسبت به محاسبه شاخص قیمت بر اساس میانگین وزنی قیمت کالاهای مختلف اقدام می‌کند.

وحید طیفوری ادامه داد: براساس شاخص قیمت بدست آمده سه نوع نرخ تورم شامل «نرخ تورم کل» (مقایسه تغییر قیمت 12 ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه) جهت برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های کلان، «نرخ تورم نقطه به نقطه» (مقایسه تغییر قیمت ماه اخیر نسبت به ماه مشابه سال قبل) جهت تبیین وضعیت تغییر قیمت و شوک‌های قیمتی در کوتاه مدت و «نرخ تورم ماهانه» (مقایسه تغییر قیمت ماه اخیر نسبت به ماه قبل) جهت پیش‌بینی روند آتی نرخ تورم محاسبه می‌شود و لازم  است متناسب با هر هدف نرخ تورم مورد نظر مورد استفاده قرارگیرد.

وی تصریح کرد: ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺗﻮرم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ارزانی ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﻮرم نیز ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و یا گرانی ﻧﯿﺴﺖ. اﯾﻦ دو از ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻮرم ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ و براساس میانگین تغییرات شاخص قیمت گروهی از کالاهای مختلف محاسبه میشود ولی ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ واﺣﺪ ﭘﻮل اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد و واﺣﺪ آن رﯾﺎل اﺳﺖ (و معمولاً برای کالاها به تفکیک محاسبه می‌شود). ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت آراﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮداﻧﻪ در ﯾﮏ روﺳﺘﺎ 5٬٠٠٠ ﺗﻮﻣﺎن و در ﻣﻨﺎﻃﻖ شهری 2٠٬٠٠٠ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ دو ١٠٠٠ ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ، در روستا ﺑﺎ وجود ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ­تر ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﯽ ﻗﯿﻤﺖ (ﺗﻮرم) 25 درﺻﺪی خواهیم بود. در صورتی که ﺗﻮرم در واحد خدماتی دوم 5 درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،. بنابراین علیرغم تورم 25 درصدی در روستای یادشده، نمی‌توان نتیجه گرفت که قیمت این خدمت نسبت به شهر گران‌تر است. از این رو به دلایل فنی تورم و گرانی لزوماً هم معنی نیستند و در استفاده از آن باید دقت و ملاحظات لازم صورت گیرد.

وی با بیان اینکه نرخ تورم کل کشور و استان در بهمن‌ماه به ترتیب 23.5 و 20.9 درصد می‌باشد افزود:  استان گیلان در بهمن‌ماه، در بین 31 استان، دارای رتبه هفتم پایین­ترین نرخ تورم کشور است.

 طیفوری خاطرنشان کرد:  بالاترین نرخ تورم کشور مربوط به استان لرستان 27.9 درصد و کمترین مقدار مربوط به استان کرمان با 18.8 درصد بوده است. همچنین 4 استان مجاور این استان، یعنی استان‌های زنجان، قزوین، مازندران و اردبیل به‌ترتیب دارای رتبه‌های هجدهم، نوزدهم، بیست و دوم و بیست و ششم و استان ساحلی گلستان دارای رتبه چهاردهم بالاترین نرخ تورم کشور هستند.

 

4

وی اضافه کرد: نرخ تورم گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات کشور و گیلان به ترتیب 32.5و 29.9 درصد و نرخ تورم گروه عمده کالاهای غیرخوراکی ‌و خدمات کشور و گیلان به ترتیب 19.9 و 17.8درصد بوده است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان در خصوص نرخ تورم شهری گفت: این نرخ در کل کشور و استان در بهمن‌ماه به ترتیب 23.4 و 21.1 درصد می‌باشد.

وی به نرخ تورم روستایی نیز اشاره کرد و ادامه داد: این نرخ در کل کشور و استان در بهمن‌ ماه به ترتیب 24.2 و 20.4درصد بوده است.

طیفوری همچنین مقدار تغییرات تورم نقطه‌ به‌ نقطه بهمن­ ماه سال جاری را در کشور و استان به ­ترتیب برابر 42.3 و 39.8 درصد اعلام نمود.

وی اظهار داشت که بررسی تغییرات شاخص قیمت بهمن‌ماه سال جاری نسبت به ماه گذشته نشان می‌دهد که مقدار تغییرات تورم ماهانه در کشور برابر 2.2 درصد و استان برابر 1.7 درصد بوده است.

استان گیلان تورم رشد مواد غذایی برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر