رئیس کل دادگستری گلستان خبر داد:

ایلنا: اولین جلسه رسیدگی به پرونده گندم‌های مفقودی گلستان که به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شده بود، امروز عنلی…