• رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان کاشان خبر داد:

    ایلنا: رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان کاشان گفت: مهم ترین دلیل آلودگی هوای این شهر در روزهای ناسالم سال ناشی از تغییر اقلیم، خشکسالی و ریز گردها در محیط منطقه …