کد خبر: 966781 A

پایگاه بیدبرگ که در زمینه روابط کار و تامین اجتماعی مشاوره می‌دهد، قانون مرخصی زایمان تامین اجتماعی را بررسی کرد.

به گزارش ایلنا، به بیمه شده زن در مدت استراحت ایام بارداری، در صورتی که حائز شرایط قانونی لازم باشد، کمک هزینه بارداری ( مرخصی زایمان ) تعلق می‌گیرد.

شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه بارداری ( مرخصی زایمان) :

کمک هزینه بارداری (مرخصی زایمان) در صورتی به بیمه‌شدگان زن پرداخت می‌شود که دارای شرایط زیر باشند:

۱ - ظرف یک سال پیش از زایمان، حق بیمه ۶۰ روز کار را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند. 

۲ - در مدت استراحت مشغول کار نبوده مزد یا حقوق دریافت نکرده باشند. 

۳ - در تاریخ اعلام بیماری، مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشند. 

۴ - در دوره استراحت دریافت مزدی برای وی مطرح باشد. 

روش و فرمول محاسبه میزان کمک هزینه بارداری (مرخصی زایمان):

میزان کمک هزینه بارداری (مرخصی زایمان) ، معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده با در نظر گرفتن روزهای استراحت است که بدون کسر ۳ روز اول پرداخت می‌شود. نحوه محاسبه آخرین مزد یا حقوق بیمه شده به این ترتیب است که کل مبالغ مشمول کسر حق بیمه که بیمه شده در آخرین ۹۰ روز قبل از استراحت دریافت کرده است، با هم جمع می‌شود و بر تعداد روزهای کارکرد بیمه شده در این مدت تقسیم میشود.

مدارک لازم برای دریافت کمک هزینه بارداری (مرخصی زایمان) و غرامت دستمزد ایام بارداری:

۱ - تصویر گواهی ولادت یا شناسنامه فرزند (فرزندان).

۲ - اصل گواهی پزشک ذی‌ ربط یا بیمارستان.

۳ - دفترچه درمانی بیمه شده

۴- متقاضی جزو بیمه‌شدگان یا کارگاه‌های مشمول دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری باشد.

مدت زمان مرخصی زایمان از چه زمانی پرداخت می‌شود؟

کمک هزینه بارداری (مرخصی زایمان) از اولین روز شروع استراحت، محاسبه و پرداخت میشود. مدت مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزاندانشان را از شیر خود تغذیه میکنند، ۶ ماه است که ۳ ماه آن میبایست بعد از دوران زایمان باشد.

براساس مصوبه مورخ ۱۳/۴/۸۶ مجلس شورای اسلامی مدت استراحت دوران بارداری، زایمان و شیر دهی (موضوع ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر ) از ۴ماه به ۶ماه افزایش یافته است .مدت مرخصی زایمان برای وضع حمل‌های دوقلو ۶ماه و برای زایمان‌های سه قلو یا بیشتر یکسال خواهد بود.

چنانچه بیمه شده زن درطول دوره بارداری به عوارضی دچار شود که سلامتی مادر و فرزند را تهدید نماید و طبق نظر پزشک معالج و تایید شورای پزشکی سازمان نیازبه استراحت پزشکی داشته باشد، غرامت دستمزد این ایام پرداخت خواهد شد. 

مدت زمان استراحت ایام زایمان چقدر است؟

هزینه بارداری از اولین روز شروع استراحت، محاسبه و پرداخت می‌شود. مدت مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزاندانشان را از شیر خود تغذیه می‌کنند، ۶ ماه است که ۳ ماه آن می بایست بعد از دوران زایمان باشد.

براساس مصوبه مورخ ۸۶/۴/۱۳ مجلس شورای اسلامی مدت استراحت دوران بارداری، زایمان و شیر دهی (موضوع ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر ) از ۴ماه به ۶ماه افزایش یافته است. مدت مرخصی زایمان برای وضع حمل‌های دوقلو ۶ماه و برای زایمان‌های سه قلو یابیشتر یکسال خواهد بود.

نحوه اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه به چه صورت خواهد بود؟

وفق قانون اصلاح قوانین جمعیت و تنظیم خانواده مصوب ۹۶/۳/۲۰ مجلس شورای اسلامی مدت مرخصی زایمانهای یک و دوقلو از شش ماه به ۹ ماه افزایش یافته لیکن به علت عدم تامین بار مالی حاصل از این افزایش توسط دولت فعلاً قابلیت اجرایی ندارد.

لیکن با توجه به رای قطعی شماره ۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۹۴/۱/۳۱ با موضوع "صدور رای ایجاد وحدت رویه در خصوص افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه در دستگاه‌های دولتی" بیمه‌شدگان دستگاه‌های مذکور ‌به مدت ۶ ماه از مرخصی زایمان خود را از سازمان تامین اجتماعی دریافت نموده و ۳ ماه مازاد را دستگاه‌های مذکور مکلف به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی و پیمانی خود می‌باشند و سازمان تامین اجتماعی هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

مرخصی زایمان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر