کد خبر: 964949 A

حقوق و مزایای مستمر و عیدی کارکنان انتقالی بر اساس احکام کارگزینی صادره دستگاه اجرایی مقصد و توسط این دستگاه پرداخت می‌شود.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه درباره نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال ۱۳۹۹ پس از تایید انتقال کارکنان توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دستگاه‌های اجرایی مبدا و مقصد، دستگاه اجرایی مقصد مکلف به صدور حکم کارگزینی برای کارکنان انتقالی است.

در این دستورالعمل آمده: در صورت انتقال کارکنان رسمی و پیمانی، دستگاه اجرایی مبدا (ملی/استانی) مکلف است حقوق و مزایای مستمر و عیدی آنان را براساس احکام کارگزینی صادره دستگاه اجرایی مقصد، تا پایان سال ۱۳۹۹ پرداخ تکند.

پرداخت مزایای غیرمستمر ازجمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت‌های پرسنلی، از تاریخ انتقال، برعهده دستگاه اجرایی مقصد (ملی/استانی) است. بدیهی است مابه التفاوت حکم کارگزینی صادره در دستگاه اجرایی مقصد با آخرین حکم کارگزینی وی در دستگاه اجرایی مبدا (اعم از کاهش/ افزایش)و سایر پرداخت‌های پرسنلی در دستگاه اجرایی مقصد، در تخصیص اعتبار دستگاه اجرایهی مبدا و مقصد، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، پیش‌بینی می‌شود.

کارمندان انتقال کارکنان انتقال کارکنان رسمی و قراردادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر