کد خبر: 954586 A

معاون وزیر کار اعلام کرد؛

معاون وزیر کار از ایجاد ۱۳ هزار شغل با تامین مالی خرد خبر داد.

 به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برنامه تأمین مالی خرد، چتر حمایتی است که بر سر روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﮐﻢ درآﻣﺪ و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ افراشته شده ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و شرایط دریافت وام و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون وﺛﯿﻘﻪ و ﺿﺎﻣﻦ برای آنها فراهم گردیده است. ناگفته نماند سهم زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار و ﯾﺎ ﺧﻮدﺳﺮﭘﺮﺳﺖ در این برنامه محفوظ است.

عیسی منصوری (معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با اعلام این مطلب که برنامه تأمین مالی خرد بر پایه ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﻮدﯾﺎر ﮐﻪ ﺧﻮدﺟﻮش و ﺧـﻮدﮔﺮدان ﻫﺴـﺘﻨﺪ، قرار دارد، گفت: این برنامه دارای دو ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﺖ. اول اﻧﺒﺎﺷﺖ ﭘﺲاﻧﺪاز ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﻮدﯾﺎر و ﮔﺮدش آن ﭘﺲاﻧﺪاز ﺑﻪﺻـﻮرت وامﻫﺎی ﺧﺮد در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎ، و دوم ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی آﻧﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪﺻﻮرت وامﻫﺎی ﺧﺮد. وی افزود: وامﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﯾـﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ، ﺑﺪون وﺛﯿﻘﻪ وﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﻮدﯾﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﯾﺠﺎد و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺮد در روﺳﺘﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

به گفته منصوری، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ تأمین مالی خرد ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻫﻤﮑﺎری وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ، ﺑﺎﻧـﮏ ﮐﺸﺎورزی و ﻣؤﺳﺴﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺮد روﺳﺘﺎ (ﺗﺎک) در ﮐﺸﻮر در حال اجراست و در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻃﺮح اﺷﺘﻐﺎل ﺧﺮد ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﻮدﯾﺎر ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻫﺰار ﮔﺮوه ﺧﻮدﯾﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺴﺐ و ﮐـﺎر از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﻮد و ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻫﻢ هزینه اعتبار ﺗﻌﺪادی از ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﺷـﺪه در ﮔـﺰارش ﻗﺒﻠﯽ را تأمین کند.

او با اشاره به اینکه ﻣﺒﻠﻎ ۱۲.۵ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل از سوی وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ برای ۲۲۰ گروه خودیار، ﺗأﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪه است، گفت: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود ۶۵ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ در ۳ هزار و ۹۴۱ ﮔﺮوه ﺧﻮدﯾﺎر اﯾﻦ ﻃﺮح، ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از ۱۳ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫـﺎی ﺧﺮد اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﻮدﯾﺎر ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۹۶ ﻣﺒﻠـﻎ ۷۴۶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮده و در ﺳﺎلﻫﺎی ۹۷ و ۹۸ ﺣﺪود ۱۰۰۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل دﯾﮕﺮ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺟﺬب ﺷﺪه و در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۹۸ ﻋـﺪد ﺗﺠﻤﯿﻌـﯽ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ۱.۷۴۴ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استناد به آمار ۹۴ درصدی شرکت زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار و ﯾﺎ ﺧﻮدﺳﺮﭘﺮﺳﺖ در برنامه تأمین مالی خرد، گفت: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ روش اﺟﺮای این برنامه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺤﻮر ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮدﮔﺮدان (واﺳﻂ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ و اﻓﺮاد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺷﻐﻞ) ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﻮدﯾﺎر ﻣﺤﻠﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﭘﺸـﺘﻮاﻧﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﮔـﺮوهﻫـﺎ اﺳﺖ، اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﮑﻤﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫـﺎ و ﺗﻤﻬﯿـﺪات و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﯾﺠـﺎد و ﯾـﺎ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل، ﺑﻪوﯾﮋه در ﺣﻮزه زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

او درباره آموزش مهارت به ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﻮدﯾﺎر گفت: ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻣﻬﺎرت اﻋﻀﺎی ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﻮدﯾﺎر و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر، ﻣﺬاﮐﺮات ﻻزم ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺗﻔﺎﻫﻢ نامه ای ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و اﺷﺘﻐﺎل وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن آﻣـﻮزش ﻓﻨـﯽ و ﺣﺮﻓـﻪای، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺎک امضا شد. در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﻮدﯾﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری نیز ﺗﻮان اﻓﺰاﯾﯽ و آﻣﻮزش اﺷﺘﻐﺎلﻣﺤﻮر اﻋﻀﺎی ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﻮدﯾﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺮد اﺳﺖ.

اشتغال ایجاد اشتغال
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر