کد خبر: 794293 A

گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار نشان می‌دهد؛

زنان در سال ۹۷ تنها ۱۹ درصد از مشاغل حقوق‌بگیری را در اختیار داشته‌اند.

 به گزارش ایلنا، گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد نسبت جنسی مزد و حقوق بگیری در سال ۱۳۹۷ ،۴۲۷ است. به عبارت بهتر به ازای هر زن، نزدیک به چهار مرد در کشور، مزد و حقوق بگیر هستند.

نتایج نشان می‌دهد که مردان و زنان دسترسی بسیار نابرابری به مشاغل مزد و حقوق‌بگیری دارند، طوری که در سال ۱۳۹۷ ،مردان ۸۱ درصد و زنان تنها  ۱۹ درصد از تمام مشاغل مزد و حقوق بگیری را اشغال کرده‌اند.

بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، بررسی‌های انجام شده از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در ارتباط با اشتغال مزد و حقوق بگیری در ایران نشان می‌دهد طی سال ۱۳۹۷ حدود ۵۳.۹ درصد از کل شاغلان مزد و حقوق بگیر (مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی، تعاونی و عمومی) و حدود ۴۶.۱ درصد غیر مزد و حقوق بگیر (کارفرما، کارکن مستقل و کارکن فامیلی بدون مزد) بوده‌اند.

اشتغال اشتغال زنان نرخ اشتغال شماف جنسیتی نابرابری جنسیتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر