کد خبر: 759095 A

مبنای پرداخت حق بیمه برخی از حرف و مشاغل آزاد به استناد بخشنامه امور فنی بیمه‌شدگان بر اساس ضریبی از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است که آن ضریب باید در حداقل دستمزد سال ۹۸ اعمال شود.

به گزارش ایلنا، «احمدرضا خزاعی» مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی گفت: دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۳۹۸، میزان حق ‌بیمه اتباع خارجی و ایرانیان خارج از کشور مشخص شد.

وی افزود: به استناد بخشنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در خصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال ۱۳۹۸ و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار، کارفرمایانی که اتباع خارجی را به کار گرفته‌اند و همچنین بیمه‌شدگان اختیاری و مشاغل آزاد باید مراتب را به هنگام تنظیم لیست و حق بیمه را پرداخت کنند.

خزاعی گفت: حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه، بیمه شدگان قانون تأمین اجتماعی به استثنای مشاغل دارای دستمزد مقطوع در سال ۹۸ مبلغ ۵۰۵ هزار و ۶۲۷ ریال اعلام شده و سایر سطوح دستمزدی در سال ۹۷، معادل ۱۳ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۸۷ هزار و ۴۹ ریال افزایش یافته است.

مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی افزود: بر این اساس اداره کل اتباع اقدام به تنظیم جداول و شرح نوع بیمه، حداقل دستمزد روزانه و ماهانه، نرخ حق بیمه، سهم کارگر و کارفرما کرده است.

وی اضافه کرد: اتباع خارجی که در مشاغل ساختمانی اشتغال به کار دارند، می‌توانند با مراجعه به شعب سازمان و ارائه پروانه کار در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و همچنین با احراز سایر شرایط قانونی در قالب بیمه اختیاری (۱.۲ حداقل دستمزد مصوب) نسبت به بیمه پردازی خود اقدام و از مزایای قانون تأمین اجتماعی بهره مند شوند.

به گفته خزاعی، مبنای پرداخت حق بیمه برخی از حرف و مشاغل آزاد به استناد بخشنامه امور فنی بیمه‌شدگان بر اساس ضریبی از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است که آن ضریب باید در حداقل دستمزد سال ۹۸ اعمال شود.

وی افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی کار مورخ ۲۸ اسفند سال ۹۷، در سال ۱۳۹۸ حداقل دستمزد ماهانه مبنای حق بیمه برای ایرانیان خارج از کشور برابر با ۲۲ میلیون و ۷۵۳ هزار و ۲۳۳ ریال و حداکثر دستمزد ماهانه برابر با ۱۰۶ میلیون و ۱۸۱ هزار و ۷۵۴ریال خواهد بود.

مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی گفت: بر این اساس، مبلغ ماهانه حق بیمه برای بیمه پردازان بر مبنای حداقل فوق الذکر با نرخ ۱۴ درصد، مبلغ سه میلیون و ۲۹۱ هزار و ۶۳۴ ریال و بر مبنای حداکثر دستمزد، مبلغ ۱۵ میلیون و ۳۶۰ هزار و ۹۶۰ ریال در شش ماهه اول و در شش ماهه دوم بر مبنای حداقل مبلغ سه میلیون و ۱۸۵ هزار و ۴۵۳ ریال و حداکثر دستمزد ۱۴ میلیون و ۸۶۵ هزار و ۴۴۶ ریال است. در این حال حق بیمه درمان سهم بیمه شده با حداقل دستمزد مبناء، مبلغ ۲ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۵۱ ریال و بر مبنای حداکثر دستمزد مبلغ ۹ میلیون و ۸۷۴ هزار و ۹۰۳ ریال است.

 خزاعی خاطر نشان کرد: درخصوص سایر سطوح دستمزدی مبنای پرداخت حق بیمه نیز معادل ۱۳ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۸۷ هزار و ۴۹ ریال به آخرین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه سال گذشته، افزوده می‌شود. بدین ترتیب برای مثال مبلغ حق بیمه در مورد دستمزد بیست میلیون ریال در سال ۱۳۹۷، میزان ۲۵ میلیون و ۲۱۱ هزار و ۴۷۰ ریال در سال ۱۳۹۸ خواهد بود.

وی همچنین درخصوص دستمزد و مأخذ کسر حق بیمه ایرانیان خارجی از کشور، گفت: طبق مقررات بیمه ایرانیان خارج از کشور، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه هموطنان ساکن در اقصی نقاط جهان بین ۱،۵ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا حداکثر دستمزد شاغلان است و این گروه از مخاطبان سازمان با انتخاب نرخ ۱۴ درصد بابت مزایای بازنشستگی و بازماندگان یا ۱۸ درصد بابت مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان و در صورت تمایل جهت برخورداری از خدمات درمانی علاوه بر دو نرخ مذکور با پرداخت ۹ درصد سهم درمان، از مزایای این سازمان بهره مند می‌شوند.

« دستمزدهای مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۳۹۸ (اتباع خارجی) برای بیمه شدگان اجباری که تحت عنوان کارگر در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی مشغول به کار هستند، طبق بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۹۸ انجام شده است ، طبق این بخشنامه حداقل دستمزد روزانه (برای مشاغل فاقد دستمزد مقطوع) معادل ۵۰۵ هزار و ۶۲۷ ریال تعیین شده است که در ۶ ماهه اول سال (براساس ۳۱ روز) ۱۵ میلیون و ۶۷۴ هزار و ۴۳۷ ریال و در نیمه دوم سال (براساس۳۰روز) ۱۵ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۸۱۰ ریال خواهد بود که بعلاوه مبلغ یک میلیون و ۹۰۰ هزار ریال هزینه اقلام مصرفی (موضوع بند ۳ تصویبنامه شورای عالی کار) به ترتیب معادل ۱۷ میلیون و ۵۷۴ هزار و ۴۳۷ ریال و ۱۷ میلیون و ۶۸ هزار و ۸۱۰ ریال خواهد بود.

همچنین در بیمه اختیاری، رقم هزینه اقلام مصرفی محاسبه نمی‌ شود بنابراین حداقل دستمزد ماهانه ۱۵ میلیون و ۶۷۴ هزار و ۴۳۷ ریال با لحاظ ضریب ۱،۲ حداقل دستمزد ماهانه به شرح جدول ذیل در ۶ ماهه اول سال (۳۱روز ) مبلغ ۱۸ میلیون و ۸۰۹ هزار و ۳۲۵ ریال و در نیمه دوم سال (۳۰ روز) مبلغ ۱۸ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۵۷۲ ریال تعیین شده است.

برای بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و زنان خانه دار، در این نوع بیمه نیز رقم هزینه اقلام مصرفی محاسبه نمی شود بنابراین حداقل دستمزد ماهانه به شرح جدول ذیل در ۶ ماهه اول سال (۳۱روز) مبلغ ۱۵ میلیون و ۶۷۴ هزار و ۴۳۷ ریال و درنیمه دوم سال (۳۰روز) نیز ۱۵ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۸۱۰ ریال است.

همچنین درمورد نرخ ۱۸ درصد، مبلغ حق بیمه بر مبنای حداقل و حداکثر دستمزد در شش ماه اول سال به ترتیب ماهانه مبلغ چهار میلیون و ۲۳۲ هزار و ۱۰۱ ریال و ۱۹ میلیون و ۷۴۹ هزار و ۸۰۶ ریال و در شش ماهه دوم سال به ترتیب ماهانه چهار میلیون و ۹۵ هزار و ۵۸۲ ریال و ۱۹ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۷۱۶ ریال خواهد بود.

دستمزد و میزان حق بیمه اتباع خارجی و ایرانیان خارج از کشور در سا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر