کد خبر: 705128 A

ابراهیم صادقی‌فر:

معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جامعه ما به عنوان یک جامعه در حال گذار دستخوش شرایطی است که بالقوه می‌تواند به آسیب‌های اجتماعی سنتی عمق داده و باعث بروز و ظهور آسیب‌های اجتماعی نوپدید شود.

به گزارش ایلنا، نشست ملی پیشگیری از اعتیاد در محیط‌های کاری با همکاری ستاد مبارره با مواد مخدر، سازمان بهزیستی و سازمانهای مردم نهاد فعال و با حضور مدیران امور اجتماعی و دست‌اندرکاران و کنشگران سازمانی دولتی و غیردولتی و مجریان پروژه ملی کاج (کاربست شیوع شناسی اعتیاد در جامعه کار و تولید) برگزار شد.

«ابراهیم صادقی‌فر» معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سلامت موضوعی چندوجهی، چند بعدی و چند انضباطی است؛ به مبانی حقوقی، قانونی و ارزشی موضوع سلامت و رسالت و مسولیت همه نهادهای توسعه اشاره داشتند.

وی گفت: بیش از ۷۵ درصد از  مولفه‌های سلامت خارج از نظام بهداشت و درمان قرار داشته و از این میان حدود ۵۰ درصد مولفه‌ها، مولفه‌های اجتماعی محسوب می‌شوند.

صادقی‌فر در ادامه با تبیین رویکردها و جهت‌گیری‌های اصولی در سیاستگذاری‌های اجتماعی اظهار داشت: جامعه ما به عنوان یک جامعه در حال گذار دستخوش شرایطی است که بالقوه می‌تواند به آسیب‌های اجتماعی سنتی عمق داده و باعث بروز و ظهور آسیب‌های اجتماعی نوپدید شود. با توجه به اینکه مسایل اجتماعی برخاسته از روال جامعه است و این مسایل زنجیروار به هم مرتبط‌اند و عوارض سوءمساله اجتماعی بیشتر دامنگیر اقشار پایین جامعه می‌شود، لذا سیاست‌گذاری‌ها هم باید متناسب و بهینه باشد.

صادقی‌فر، اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان‌ها را یکی از مهمترین تهدید اجتماعی کشور دانست که متناسب با مقتضیات اجتماعی یکی از چهره‌های آن برجسته می‌شود.

ابرهیم صادقی فر اعتیاد در محیط کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر