بررسی مدل‌های توزیع یارانه (۴):

ایلنا: در دنیای امروز اجرای سیاستی به نام «حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی» امری طبیعی تلقی می‌شود.

آرشیو پرونده کارگری
پربازدیدترین