آزمایشگاه کرونا در انستیتو پاستور از اواخر بهمن ماه سال گذشته راه‌اندازی  شده است و تا به امروز نمونه های بسیاری از سراسر کشور به این مرکز ارسال و مورد آزمایش قرار گرفته اند.

کد خبر: 997794