پس از شیوع ویروس کرونا در کشور،  متاسفانه رنگ و بوی غریبی بر روزمرگی جامعه در سنین و طبقات مختلف حاکم شد. کودکان که قسمتی از پیکره ی این جامعه هستند با چهره ی متفاوت و غیر قابل انتظاری ازاین روزمرگی روبرو شدن، تمام رشته هایی که بعد از ورود به مقاطع پایه تحصیلی و ارتباط با دنیای بیرون از منزل آموزش دیده و پذیرفته بودن پنبه شد، اینکه به مانند سال ها و ماه های قبل از کرونا برای کسب علم در مدرسه و آموزشگاه ها و برای تخلیه انرژی در پارک یا مکان های فرهنگی و ورزشی حضور داشته باشند ، باید تمام این برنامه ریزی زندگی را  که البته نه کاملا و آزادنه و به اختیاردرفضایی محدود ویکنواخت پیش بگیرند.
 به دلیل رعایت فاصله گذاری و شرایط خاص خانواده ها، دوربین خبرگزاری ایلنا به نمایندگی از همه کودکان محصل ایران عزیزمان به سراغ یکی از آنها رفته و از حال و هوای این روزهای خاص را به شما نمایش میدهد.

 

کد خبر: 917302