مراسم «قالیشویان مشهد اردهال» در کاشان همه ساله در دومین جمعه مهرماه برگزار می‌شود. این مراسم برای بزرگداشت یکی از امامزادگان، حضرت سلطا‌بن محمدباقر ، فرزند امام پنجم شیعیان، و به صورت نمادین برگزار می‌شود.بنا بر اسناد و روایات موجود، فلسفه اجرای این مراسم به زمانی برمی‌گردد که مردم فین کاشان برای یاری و دفاع از حضرت سلطان علی بن باقر(ع) در زمان درگیری آن حضرت با دشمنانش چوب‌ بدست راهی مشهد اردهال می‌شوند ولی زمانی می‌رسند که آن بزرگوار توسط دشمنانش به شهادت رسیده است. آنان پیکر امامزاده را در قالی‌ای می‌پیچند و پس غسل و تدفین قالی را می‌شویند. آیین سنتی مذهبی قالی‌شویان ت‍ن‍‍ه‍‍ا م‍ر‌اس‍م‌ س‍ن‍ت‍‍ی‌ م‍ذ‌ه‍ب‍‍ی‌ ‌ای‍ر‌ان‌ است که به تاریخ ش‍م‍س‍‍ی‌ ه‍ر س‍‍ال‌ دوم‍ی‍ن‌ ج‍م‍‍ع‍ه‌ م‍‍ه‍ر م‍‍اه‌ در م‍ش‍‍ه‍د ‌ارد‌ه‍‍ال‌ ‌از ت‍و‌اب‍‍ع‌ ک‍‍اش‍ان‌ مح‍ل‌ دف‍ن‌ ‌ام‍‍ام‍ز‌اده‌ س‍ل‍ط‍ان‍‍ع‍ل‍‍ی‌ ف‍رزن‍د ‌ام‍‍ام‌ م‍ح‍م‍د ب‍‍اق‍ر(‌ع‌ ) برگ‍ز‌ار م‍‍ی‌ش‍ود.

 

کد خبر: 818428