مردی که پیشگام نوسازی دستگاه ادبی ایران در منظومه شعر بود, سالهاست که در زادگاهش در زیر خاک آرمیده است. اینک مشتاقان اندیشه ها و آثار پدر شعر نو فارسی بر آستانه منزل او "نگران با سحر استاده‌اند"! خانه نیما رو به ویرانی می‌رود و نیاز به بازسازی را به هر رهگذری با این بیت نیما خاطرنشان می کند: در و دیوار به هم ریخته شان, بر سرم می شکند!

کد خبر: 812456