خداداد واحدی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد تهران شرق  و معاونین وی ضمن بازدید از مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر، روند مصاحبه با اساتید متقاضی تدریس در دانشگاه علمی کاربردی را بررسی کردند.

 

کد خبر: 1033149