کد خبر: 636522 A

در محل اداره کل امور ورزشی

نخستین نشست برگزاری مسابقات اصناف برگرفته از فدراسیون جهانی کمپانی ها و شرکت ها اداره کل امور ورزشی برای شروع کار بحث مسابقات صنایع غذایی را در دستور کار قرار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل امور ورزشی ، پس از برگزاری مسابقات کمپانی ها و شرکت ها در فرانسه و از آنجا تشکیلات مستقلی برای مسابقات کمپانی ها جدای از فدراسیون جهانی کارگری وجود دارد اداره کل امور ورزشی بلافاصله موضوع  راه اندازی مسابقات کمپانی ها و اصناف را در دستور کار قرار دارد و مقرر شد با تعامل خوبی که بین فدراسیون کارگری و اداره کل امور ورزشی وجود دارد مدیریت و اجرای مسابقات کمپانی ها از سوی اداره کل امور ورزشی برگزار و مدیریت شود.

در این مسیر یقینا هردو طرف برای تمامی مسابقات و همایش ها به هم افزایی و مشارکت در کلیه امور با تفکیک وظایف هر کدام از بخش ها و تشکیل کمیته های کارشناسی مشترک به فکر نشاط وپویایی ورزش کارگری هستند و این هم افزایی به تقئویت ورزش کارگری در بحث همگانی و قهرمانی کمک شایان توجهی خواهد داشت.

در نخستین نشست برگزاری مسابقات اصناف برگرفته از فدراسیون جهانی کمپانی ها و شرکت ها اداره کل امور ورزشی برای شروع کار بحث مسابقات صنایع غذایی را در دستور کار قرار داد و قرار شد پس از بررسی و رعایت همه جوانب در کمیته مشترک موضوع مسابقات صنایع غذایی از سوی اداره کل امور ورزشی ابلاغ و در اسرع وقت وارد اجرا خواهد شد.

پس از برگزاری مسابقات صنایع غذایی به ترتیب اولویت و حجم و گستردگی دیگر صنایع موضوع مسابقات صنایع مهم دیگر نیز ابلاغ و اجرا خواهد شد.

در اساسنامه اولیه که از سوی کارشنلاسان اداره کل امور ورزشی برای مسابقات شرکت ها و کمپانی ها طراحی شده به سنخیت هرکدام از صنایع و رقابت آنها با همدیگر تاکید شده است تا تعادل و عدالت در مسابقات اصناف رعایت شود.

 

رقابت صنایع غذایی فرانسه کارشناسی تشکیل کمیته
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر