ایلنا: برگزاری بازیهای جهانی ورزش شرکت ها که در سال آینده در یونان برگزار خواهد شد قطعیت یافت