کد خبر: 942495 A

برنامه رقابت های کشتی آزاد و فرنگی در المپیک 2021 توکیو اعلام شد.

به گزارش ایلنا، مسئولان برگزاری رقابت های المپیک 2021 توکیو برنامه برگزاری مسابقات را اعلام کردند که برنامه رقابت های کشتی فرنگی و آزاد به شرح زیر است:

مردادماه 1400
یکشنبه 10 مردادماه:

ساعت 11 تا 13: مسابقات یک هشتم و یک چهارم اوزان 60 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت 18:15 تا 19:15: مسابقات نیمه نهایی اوزان 60 و 1300 کیلوگرم کشتی فرنگی

دوشنبه 11 مردادماه:
ساعت 11 تا 13:30: مسابقات شانس مجدد اوزان 60 و 1300 کیلوگرم کشتی فرنگی و رقابت های یک هشتم  و یک چهارم اوزان 77 و 97 کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت 18:15 تا 22: مسابقات نیمه نهایی اوزان 77 و 977 کیلوگرم کشتی فرنگی و رقابت های رده بندی و فینال اوزان 60 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی

سه شنبه 11 مردادماه:
ساعت 11 تا 13:30: مسابقات شانس مجدد اوزان 77 و 977 کیلوگرم کشتی فرنگی و رقابت های یک هشتم و یک چهارم اوزان 67 و 87 کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت 18:15 تا 22: مسابقات نیمه نهایی اوزان 67 و 877 کیلوگرم کشتی فرنگی و رقابت های رده بندی و فینال اوزان 77 و 97 کیلوگرم کشتی فرنگی

چهارشنبه 12 مردادماه:
ساعت 11 تا 13:30: مسابقات شانس مجدد اوزان 67 و 877 کیلوگرم کشتی فرنگی و رقابت های یک هشتم و یک چهارم اوزان 57 و 86 کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت 18:15 تا 22: مسابقات نیمه نهایی اوزان 57 و 866 کیلوگرم کشتی آزاد و رقابت های رده بندی و فینال اوزان 67 و 87 کیلوگرم کشتی فرنگی

پنج شنبه 13 مردادماه:
ساعت 11 تا 13:30: مسابقات شانس مجدد اوزان 57 و 866 کیلوگرم کشتی آزاد و رقابت های یک هشتم و یک چهارم اوزان 74 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت 18:15 تا 22: مسابقات نیمه نهایی اوزان 74 و 1255 کیلوگرم کشتی آزاد و رقابت های رده بندی و فینال اوزان 57 و 86 کیلوگرم کشتی آزاد

جمعه 14 مردادماه:
ساعت 11 تا 13:30: مسابقات شانس مجدد اوزان 74 و 1255 کیلوگرم کشتی آزاد و رقابت های یک هشتم و یک چهارم اوزان 65 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت 18:15 تا 22: مسابقات نیمه نهایی اوزان 65 و 977 کیلوگرم کشتی آزاد و رقابت های رده بندی و فینال اوزان 74 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد

شنبه 15 مردادماه:
ساعت 18:15 تا 22: مسابقات شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان 65 و 977 کیلوگرم کشتی آزاد

کشتی آزاد و فرنگی المپیک 2021 توکیو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر