کد خبر: 800496 A

جدیدترین آرای کمیته تعیین وضعیت

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه آرای خود را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با توجه به شکایت محمود قائد رحمتی از باشگاه نفت مسجد سلیمان، کمیته وضعیت پس از بررسی پرونده دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 700 میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو درصد آن به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام کرد.

*در پی شکایت رامتین سلیمان زاده از باشگاه آلومینیوم اراک، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 250 میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام پرداخت 25 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت علی نظری از باشگاه آلومینیوم اراک، کمیته وضعیت با توجه به مراتب فوق پرونده دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 450 میلیون ریال به انضمام دو درصد آن بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی در حق خواهان صادر کرد.

*با توجه به شکایت کریم احمدی از باشگاه مس رفسنجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 235 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 4 میلیون و 700 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت سهراب ساعی از باشگاه شهرداری بندرعباس، کمیته وضعیت پس از بررسی پرونده اعلام کرد، با توجه به رونوشت قرارداد ابرازی خواهان فاقد شرط اعمال کسر مبلغ یا مبالغی می باشد و از طرفی خوانده رونوشت قراردادی که حاوی شرط محل نزاع باشد به کمیته وضعیت ارائه نکرده است، دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 289 میلیون و 750 هزار ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان صادر کرد.

آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

 

فدراسیون فوتبال نفت مسجدسلیمان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر