تمرین امروز پرسپولیس زیر نظر کالدرون و دستیارانش با تاکید برکارهای تاکتیکی برگزار شد.

کد خبر: 800113