کد خبر: 792814 A

آرای کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال در خصوص چند پرونده اعلام شد.

به گزارش ایلنا، آرای صادره کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال در خصوص چند پرونده به شرح زیر است:

* در پی شکایت مسعود حق جو از باشگاه گل و ریحان البرز، این باشگاه به پرداخت مبلغ 950 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 19 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت فرزاد حمیدی از باشگاه شهرداری ارومیه، این باشگاه به پرداخت مبلغ 180 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان مواجه تکلیفی نیست.

*در پرونده شکایت محمدرضا پورمحمد از باشگاه صنعت نفت آبادان، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 427 میلیون و 500 هزار ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین درخصوص الباقی خواسته، دعوا خواهان مردود اعلام می گردد.

*در پی شکایت ابوالفضل بابادی عکاشه از باشگاه کارون اروند خرمشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ 800 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با عنایت به عدم مطالبه از سوی خواهان مواجه تکلیفی نیست.

*با توجه به شکایت هادی دغاغله از باشگاه کاروند اروند خرمشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ 180 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم و درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان مواجه تکلیفی نمی باشد.

آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

 

صنعت نفت آبادان کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر