کد خبر: 785791 A

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال تعدادی از آرای پرونده های موجود در این کمیته را صادر کرد.

به گزارش ایلنا،در پرونده شکایت رامتین سلیمان زاده از باشگاه خونه به خونه بابل، این باشگاه به پرداخت مبلغ ششصد میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی محکوم شده است. همچنین خواسته خواهان نسبت به مازاد مبلغ با اعمال نظر به توافق فی مابین طرفین مردود اعلام می شود.

با توجه به شکایت سعید صادقی از باشگاه مس کرمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ پانصد و چهل میلیون و پانصد هزار ریال به انضام هزینه دادرسی محکوم شده است.

در پرونده شکایت هیات فوتبال مازندران از روح الله باقری مبنی بر خروج از استان، کمیته وضعیت پس از بررسی پرونده اعلام کرد. روح الله باقری طبق بند 4 بخشنامه محکوم به پرداخت چهل میلیون ریال بابت هزینه خروج از استان و مبلغ دویست و هشتاد و پنج میلیون ریال بابت 3 درصد حق ثبت قرارداد که مجموعا به میزان سیصد و بیست و پنج میلیون ریال در حق خواهان به انضمام پرداخت شش میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی محکوم شد.

 

خونه به خونه بابل روح الله باقری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر