کد خبر: 732639 A

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون آرای خود را درخصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، آرای صادره شده از سوی کمیته وضعیت بازیکنان درباره تعدادی از پرونده‌های مطروحه، به شرح زیر اعلام شد:

* شکایت مجید هوتن از باشگاه شهدای بابلسر

پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال بابت قرارداد و 10/000/000 بابت هزینه رسیدگی در حق مجید هوتن (غیرقطعی)

*شکایت صابر میرباقری از باشگاه شهدای بابلسر

پرداخت مبلغ 1/050/000/000 ریال بابت قرارداد و 21/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق صابر میرباقری (غیرقطعی)

*شکایت حمید محمدی از باشگاه ایرانجوان

پرداخت مبلغ 957/500/000 ریال بابت قرارداد و 19/150/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق حمید محمدی (غیرقطعی)

*شکایت علی زینالی قلعه از باشگاه سایپا

پرداخت مبلغ 4/330/000/000 ریال بابت قرارداد  (قطعی) همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نمی باشد.

*شکایت حسین دشتی از باشگاه شاهین شهرداری بوشهر

پرداخت مبلغ 250/000/000 ریال بابت قرارداد و 5/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق حسین دشتی (غیرقطعی)

*شکایت حامد زمانی از باشگاه خونه به خونه

پرداخت مبلغ 1/900/000/000 ریال بابت قرارداد و 38/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق حامد زمانی (غیرقطعی)

*شکایت مسعود ابراهیم زاده از باشگاه تراکتورسازی تبریز

پرداخت مبلغ 1/630/000/000 ریال بابت قرارداد و 32/600/000 بابت هزینه رسیدگی در حق مسعود ابراهیم زاده (غیرقطعی)

مسعود ابراهیم زاده کمیته وضعیت بازیکنان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر