کد خبر: 691347 A

یک حقوقدان مطرح کرد؛

قانون منع بکارگیری بازنشستگان مشمول فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران نمی شود.

به گزارش ایلنا، مستندا به ماده واحده قانون منع بکارگیری بازنشستگان،دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل آن می شوند و نهاد عمومی غیر دولتی وجه مشترک مذکور در ماده 5 و فدراسیون فوتبال می‌باشد.

نهاد عمومی غیر دولتی به تعریف ماده 3قانون مدیریت خدمات کشوری به واحد سازمانی مشخصی اطلاق می‌گردد که اولا با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده ثانیا بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تامین گردد، ثالثا عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

حال آنکه صرف‌نظر از تطبیق محل تامین بودجه فدراسیون فوتبال،این فدراسیون عهده دار وظیفه خدماتی مانند شهرداری به عموم نیست و ایجاد آن منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی نبوده و نمی‌باشد هرچند در ماده 1 اساسنامه فدراسیون فوتبال تعریف آن به یک نهاد غیر دولتی گردیده است لیکن به قطع و یقین و به استناد بند 2 مقدمه اساسنامه فیفا 2016 فدراسیون فوتبال صرفا عضوی از فدراسیون جهانی محسوب می‌شود مصداق نهاد غیر دولتی به آن خارج از تعریف اساسنامه فدراسیون جهانی است.

همچنین به استناد کد 14 اساسنامه فیفا فدراسیون مکلف است در اداره امور خود به طور مستقل عمل کرده و حصول اطمینان یابد که تحت تاثیر هیچ شخص ثالثی نمی‌باشد .طبق کد 19 اساسنامه فیفا فدراسیون فوتبال باید در بردارنده روندی دموکراتیک باشد که استقلال کامل انتخاب یا انتصاب افراد زیر مجموعه عضو را تضمین کند. هر یک از اعضا (فدراسیون‌ها) باید در اداره امور خود مستقل بوده و تحت تاثیر هیچ نهاد یا شخص سومی قرار نگیرند.

تاکید فیفا بر استقلال فدراسیون تا آنجاست که بر خلاف اصل 34 قانون اساسی که عنوان داشته هیچ‌کس را نمی‌توان از مراجعه به دادگاه‌های عمومی منع کرد ، در بند 3 کد 59 اساسنامه خود اعلام می‌دارد که نباید منازعات در فدراسیون فوتبال و بین اعضا، باشگاه‌ها و مقامات رسمی و کل اعضای خانواده فوتبال در دادگاه عمومی مطرح گردد و ضمانت اجرای آن را تعلیق عضو خاطی قرار داده که این تعلیق مستند به ماده 87 آیین نامه انضباطی فدراسیون مصوب 1392 محرومیت تا 10 سال را در پی داشته است.

مشروح آنکه درست است که نام فدراسیون طبق قانون فهرست نهادها مصوب 1386 در لیست نهاد های عمومی غیر دولتی قرار گرفته و تصویب اساسنامه آن توسط هیئت وزیران الزامی است لیکن عدم تصویب آن در هیئت وزیران نیز هیچ تاثیری در پذیرش یا عدم پذیرش اساسنامه فدراسیون در فیفا ندارد بنابراین فدراسیون فوتبال عضوی از فدراسیون جهانی بوده و ذاتا نهاد عمومی غیر دولتی محسوب نمی‌شود لیکن فدراسیون باید با تشکیل مجمع عمومی نسبت به اصلاح و تغییر ماهیت خود در اساسنامه اقدام نماید.

سید مجتبی طباطبایی

وکیل پایه یک دادگستری

نویسنده کتاب مقررات حقوقی  فدراسیون فوتبال

فدراسیون فوتبال مهدی تاج
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر