مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان:

ایلنا: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان گفت: با توجه به خشکسالی و کاهش منابع آبی، کشت گیاهان کم آب از جمله گیاهان…