کد خبر: 223149 A

/ نمایشگاه مطبوعات - غرفه ایلنا /

این کار اگر چه ممکن است موجب تسریع در کار شود ولی قانونا زیر سوال است و به هر صورت ما نه قصد تهمت زدن به کسی را داریم و نه می خواهیم از کسی حساب و کتاب بگیریم اما طبیعی است که این کار کار درستی نیست و باید از شورای شهر برچیده شد.

یک عضو شورای شهر تاکید کرد: اعضای شورای شهر نباید وارد کارهای اجرایی و مالی در شهرداری شود

عبدالحسین مختاباد ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری ایلنا و نمایشگاه مطبوعات در خصوص پولی که گفته می شود پیشتر به حساب یکی از اعضای شورای شهر واریز شده بود و مهلتی برای برگرداندن آن توسط وی یکی از اعضای شورای شهر داده شده بود، خاطر نشان کرد: در حال حاضر در هر صورت تصمیم گرفته شده که ذی حسابی در شورای شهر تهران کارهای مالی را انجام دهد.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در مبحثی که صورت گرفت، گفته شد که امضا، امضای مشترکی است با شهرداری که من بازهم عنوان کردم که حتی نباید چنین چیزی نیز وجود داشته باشد؛ یعنی قانونا عضو شورای شهر نباید درگیر پرداخت پول شود و این یک بحثکاملا عادی است و مورد تایید همگان قرار دارد و اعضای شورای شهر نیز این قضیه را تایید می کنند ما به عنوان عضو شورای شهر نباید واردکارهای اجرایی و مالی در شهرداری شود.

وی تاکید کرد: این کار اگر چه ممکن است موجب تسریع در کار شود ولی قانونا زیر سوال است و به هر صورت ما نه قصد تهمت زدن به کسی را داریم و نه می خواهیم از کسی حساب و کتاب بگیریم اما طبیعی است که این کار کار درستی نیست و باید از شورای شهر برچیده شد.

پول شورای شهر شورای شهر تهران شهرداری عبدالحسین مختاباد مطبوعات نمایشگاه مطبوعات اعضای مالی کارهای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر