کد خبر: 942229 A

درمجمع سالیانه شرکت پتروشیمی امیرکبیر مطرح شد:

ارائه آمار افزایش چشم گیر فروش داخلی و صادراتی امیرکبیر به مجمع سالانه شرکت پتروشیمی امیرکبیر در سال 98،در بحث فروش،افزایش 50 درصدی مبلغ و 7 درصدی مقدار فروش نسبت به سال 97 را تجربه کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی امیر کبیر، از کل فروش مبلغی، 68 درصد داخلی و 32 درصد صادراتی و از کل فروش مقداری، 64 درصد داخلی و 36 درصد صادراتی بوده است. امیرکبیر در سال 98،افزایش 82درصدی مبلغ فروش صادراتی وافزایش 37 درصدی مبلع فروش داخلی را نسبت به سال 97 تجربه کرده است. افزایش 53 درصدی مبلغ فروش محصولات پلیمیری شرکت امیرکبیر در سال 98 در بحث فروش محصولات پلیمری،افزایش 53 درصدی مبلغ فروش محصولات پلمیری نسبت به سال 97 و افزایش 15درصدی مقدار فروش محصولات پلیمری نسبت به سال 97 را محقق کرده است.
پتروشیمی روابط عمومی افزایش فروش امیرکبیر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر