کد خبر: 1079309 A

دقیق پتروشیمی غدیر مناقصه شماره 02/1400 غ ع برای خرید و نصب کاور داکت مسیرکابل های برق و ابزار برگزار می‌کند.

به گزارشایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی غدیر ، این شرکت در نظر دارد خرید و نصب کاور داکت مسیرکابل های برق و ابزار دقیق خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه  دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ 1400/02/27 لغایت 1400/03/17 نسبت به ارائه پیشنهادات مطابق با:

دستورالعمل شرکت در مناقصه

پیش نویس قرارداد پیوست ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکارساخت وEPC ، TC-FO-1012-01 ( در پاکت ب )

تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 ( در پاکت ج )

DETAIL ( 4 برگ ) ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

در سه پاکت الف – ب – ج  به آدرس زیر اقدام نمایند .

* جلسه توجیهی در تاریخ : 1400/03/04 راس ساعت: 10:00 در محل سایت برگزار می شود. لازم بذکر است حضور نماینده فنی آن شرکت در جلسه توجیهی الزامی می باشد.

اقدام و به آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست ارسال نمایید. تلفن تماس: 06152124617

برق پتروشیمی تلفن روابط عمومی مناقصه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر