آخرین به روز رسانی
 • {{key}}
     • {{item.right_team_name}}
     • {{item.right_score}} - {{item.left_score}}
     • {{item.left_team_name}}
     • {{item.per_status}}
    • {{match.right_side_detail}} {{match.right_score}}
    • {{match.time}} {{match.status_type}} {{match.right_score}} - {{match.left_score}}
    • {{match.left_side_detail}} {{match.left_score}}