نظر هنرمندان و اساتید موسیقی درباره اهمیت ردیف و عواقب نادیده انگاشتن آن؛

ایلنا: ردیف یکی از مقولات مهم در موسیقی ایرانی است که نسل‌های جدید نسبت به آن توجهی ندارند. این در حالی است که اساتید قدیمی و…