رئیس جدید سازمان فنی و حرفه‌ای کشور مطرح کرد؛

ایلنا: اوسط هاشمی گفت: مهارت باید پیوست پیشرفت و ترقی کشور قرار بگیرد. قرارگاه اقتصاد مقاومتی باید نوع نگاهش به مهارت متحول…