کد خبر: 1063391 A

با عملکـرد مطلـوب حـوزه توسـعه مدیریـت سازمان منطقه آزاد کیش محقق شد:

وصـول مطالبـات 2هزارو 76 میلیـارد ریالی سازمان منطقه آزاد کیش در سال1399زمینه اجرای طرح های زیرساختی و برنامه های راهبردی این سازمان را فراهم کرد.

به گزارش ایلنا؛  ناصر آخوندی معاون توسعه مدیریت و عضو هیات مدیره این سازمان با اشاره به  این که تحقــق اهــداف قانونــی تعییــن شــده و برنامــه راهبــردی سازمان مهم ترین محور فعالیت های توسعه مدیریت است گفت:

بــا توجــه بــه تمرکــز امــور شناســایی، جــذب منابــع و درآمدهــا، تعییــن و اولویت بنــدی هزینــه،مصــارف و تخصیــص منابــع و درآمدهــا بــه هزینه هــا و مصــارف در ایــن حــوزه و طراحــی فرایندهــا و روشهــای اجرا یــی  برنامه هــای توســعه فرهنگــی، اجتماعــی و توســعه اقتصــادی و ســرمایه گذاری وگردشـگری و عمرانـی و تأمیـن هزینـه و اعتبـارات لازم بـرای آنهـا که در حیطـه فعالیتهـای ایـن حـوزه خواهـد بـود، عملکـرد مطلـوب حـوزه توسـعه مدیریـت نقش کلیدی در تحقـق اهـداف راهبـردی سـازمان در ایـن عرصه هـا دارد.

وی با بیان اینکه پیگیری و وصول مطالبات در سـال 1399 بـا اتخـاذ روش هـا و ایـده هـای مالـی یکی ازمهم ترین فعالیت های سازمان منطقه آزاد کیش بود گفت: وصـول مطالبـات به مبلـغ 2هزارو 76 میلیـارد ریـال انجام طرح های زیرساختی و برنامه های راهبردی سازمان را میسر کرد.

عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزادکیش اظهارداشت: بـا تشـکیل دوازده مـورد جلسـه اسـتمهال و پنـج مـورد کمیتـه تهاتـر نسـبت بـه تعییـن تکلیـف از جملـه تهاتـر ملـک بـا بدهـی طـرف قـرارداد اقـدام و برابـر مقـررات و شـیوه نامـه نسـبت بـه تقلیـل بدهـی و در نهایت تعیین تکلیـف آنهـا اقـدام شـد.

آخوندی تصریح کرد: بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی و همچنیــن ضــرورت حفــظ پویا یــی و افزایــش بهــره بــری و حصــول نتیجــه، با اتخـاذ تصمیـم درخصوص تامیـن منابع مالـی بـه سه روش انتشار اوراق صکوک ، تسهیالت صندوق نو آوری و شکوفا یی و انتشار اوراق خرید دین امکان اجرای طرحهای توسعه ای و عمرانی ازجمله پایانه جدیـد فـرودگاه کیش درمنطقه میسر شـد.

به گفته آخوندی میزان انتشار اوراق صکوک 3 هزارمیلیاردریال و تسهیلات صندوق نو آوری و شکوفایی 500 میلیارد ریال است و  انتشار اوراق خرید دین نیز بهارزش 3 هزارمیلیارد ریال در دست اقدام است.

لازم به ذکراست تمامی  امــور مالــی، اداری، منابــع انســانی، پشــتیبانی، برنامه ریــزی، بودجه بنــدی، طراحــی و تدویــن ســاختار تشــکیلاتی، شــیوه نامه ها، سیســتمها و روشهــا در ســازمان و اجــرای طرح هــای ارتباطــات و فنــاوری اطلاعــات در حــوزه توسعه مدیریت سازمان است.

 

ارتباطات و فناوری اطلاعات بودجه دین سرمایه گذاری برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر