کد خبر: 831895 A

سرپرست بهزیستی مازندران مطرح کرد:

سرپرست بهزیستی مازندران گفت:مرکز مداخله در بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی، خط تلفن اورژانس اجتماعی ۱۲۳، خدمات سیار و پایگاه خدمات اجتماعی چهار محور اصلی فعالیت اورژانس اجتماعی می باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،سرپرست بهزیستی مازندران وظایف اورژانس اجتماعی بهزیستی را ارائـه خـدمات تخصصی و فوری به افراد در معرض آسیب و آسـیب دیـدگان اجتمـاعی اعلام کرد و گفت: مرکز مداخله در بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی، خط تلفن اورژانس اجتماعی ۱۲۳، خدمات سیار و پایگاه خدمات اجتماعی چهار محور اصلی فعالیت اورژانس اجتماعی می باشد .

جمال باقری در خصوص خط تلفن اورژانس اجتماعی۱۲۳ اظهار داشت : خط تلفن اورژانس اجتماعی  به صورت شبانه روزی به گروه های هدف با اولویت دادن به موارد کودک آزاری، همسر آزاری و خودکشی با هدف کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و مداخله در بحران های فردی ، خانوادگی و اجتماعی،  خدمات تخصصی ارایه می نماید.

وی  ارتقاء سطح دانش و آگاهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی در خصوص مسائل و مشکلات اجتماعی و کمک به درک موقعیت خود در شرایط بحرانی را از اهداف تخصصی اورژانس اجتماعی عنوان کرد و افزود:  انجام مداخلات روانی ـ اجتماعی قبل از مداخلات قضایی-انتظامی، کمک به قضازدایی و پیشگیری از جرم،  شناسایی آسیب های اجتماعی شایع و در حـال شـیوع و یـا نوپدیـد و بازپدید، شناسایی کانون ها و مناطق آسیب زای اجتماعی و  ارائـه خـدمات تخصصـی و بـه موقـع بـه افـراد در معـرض آسـیب و آسیب دیدگان اجتماعی از دیگر اهداف آن می باشد  .

سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران کودکان آزاردیده، همسران آزاردیده، افراد تحت خشونت های خانگی، فرار از منزل، زوجین متقاضی طلاق، زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب دیده اجتمـاعی، کسانی که اقدام بـه خودکشـی کـرده انـد و افـراد دارای اخـتلال هویـت جنسـی را مهمترین گروه هدف اورژانس اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد:  عدم تشکیل پرونده قضایی، تسهیل در توانمندسازی، پرهیز از برچسب خوردن، ارتقای سلامت روانی افراد ، ارتقای سلامت اجتماعی، حل مشکل خارج از محیط های انتظامی- قضایی و  استفاده مناسب تر از منابع اجتماعی موجود در جامعه مهمترین مزایای مداخلات روانی و اجتماعی اورژانس اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم است .

 وی با بیان اینکه 18 مرکز اورژانس اجتماعی در سراسر استان به خدمات دهی می پردازند، تصریح کرد: در شش ماه نخست سال جاری تعداد 2761 نفر در مراکز مداخله در بحران،30853 نفر توسط تیم خدمات سیار، 26075 تماس با خط تلفنی 123 و1589 نفر در پایگاه های خدمات اجتماعی ، خدمات دریافت کردند.

 

بهزیستی پیشگیری از وقوع جرم تلفن خودکشی مشکلات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر