کد خبر: 613113 A

با برگزاری انتخابات وحضورفعال اعضای کانون؛

انتخابات کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان قائمشهربا حضورگسترده اعضای این کانون درحال برگزاری است.

به گزارش "ایلنا" از ساری ، درشهرستان صنعتی – کارگری قائمشهربیش از 22 هزارنفربازنشسته عضو کانون بازنشستگان بوده وحضوری فعال درمجامع وهمایش ها دارند.

منتخبان بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان قائمشهربرای یک دوره چهارساله انتخاب می شوند.

ترکیب هیات مدیره بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان قائمشهرشامل 11 نفرمی باشند.

کانون بازنشستگان تامین اجتماعی مازندران یکی از کانون های فعال وپیگیردربحث احقاق حقوق اعضاء بوده وهمواره درتصمیم گیری های استانی وکشوری نقش آفرین می باشند.

 

انتخابات تامین اجتماعی حقوق کانون بازنشستگان تامین اجتماعی کانون بازنشستگان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر