معاون دبیرکل خانه کارگر:

ایلنا: حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر ورئیس اتحادیه پیشکسوتان تولید؛ هشدار داد که برخی مصوبات مجلس؛ صندوق تامین اجتماعی…

پربازدیدترین