در سطح استان قم؛

ایلنا: در نخستین جشنواره استانی تأمین اجتماعی و رسانه قم، صادق چهرقانی خبرنگار و سرپرست خبرگزاری ایلنا در استان قم، به‌عنوان…

<a href="https://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>