با رأی اکثریت اعضاء؛

ایلنا: با رأی اکثریت اعضای جبهه اصلاحات استان قم، آیت الله سیدحسین موسوی تبریزی بعنوان رئیس و آقایان محمود زمانی قمی و علی…

<a href="https://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>