کد خبر: 348631 A

ایلنا: فدراسیون فوتبال درباره برگزاری مجمع انتخاباتی این فدراسیون اطلاعیه‌ای را صادر کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با توجه به  تکلیف مجمع عمومی به هیئت رئیسه فدراسیون در خصوص برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال، اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر شد:

" اطـلاعیه 1-94"
مورخ :  94/12/1

بدینوسیله در اجرای مفاد اساسنامه فدراسیون و مصوب مجمع عمومی عادی مورخ 94/10/23 مبنی بر برگزاری مجمع برای انتخاب داوطلبان نامزدی پست‌های انتخابی فدراسیون به اطلاع می‌رساند، مجمع فدراسیون فوتبال با حضور اعضاء مجمع در تاریخ 1395/2/11 برگزار می‌شود. فلذا، کلیه افراد علاقمندکه دارای شرایط مشروحه ذیل می‌باشند، می‌توانند در پست‌های انتخابی فدراسیون ثبت‌نام نمایند.

1.شرایط ثبت نام در پست ریاست فدراسیون طبق ماده 39 اساسنامه فدراسیون شامل:

1-1) تابعیت ایران و سکونت در کشور 
2-1) عدم سوء پیشینه کیفری و محرومیت اجتماعی براساس حکم قضایی و تائید مراجع ذیصلاح 
3-1) دارا بودن سن حداقل 35 سال و حداکثر 65 سال تمام سن در زمان ثبت نام انتخابات 
4-1) دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن 
5-1) دارا بودن حداقل 10 سال سابقه مدیریت 
6-1) در اجرای بند 3 از ماده 39 نامزدهای پست ریاست باید اسامی پیشنهادی خود برای پست های نواب رئیس را در فرم شماره 1 بصورت مکتوب ذکر نمایند. لازم به ذکر است نواب پیشنهادی نیز باید شخصاً جهت ثبت نام و ارائه فرم و مدارک به دبیرخانه مجمع مراجعه نمایند.

2. شرایط ثبت نام در سایر پست‌های هیئت رئیسه طبق بند 4 از ماده 33 اساسنامه فدراسیون شامل:
1-2) تابعیت ایرانی و سکونت در کشور 
2-2) عدم سوء پیشینه کیفری و محرومیت اجتماعی براساس حکم قضایی و تائید مراجع ذیصلاح 
3-2) دارا بودن حداقل 35 سال تمام و حداکثر 65 سال تمام سن در زمان ثبت نام برای انتخابات 
4-2) دارا بودن حداقل 5 سال سابقه مدیریت و فعالیت در حیطه تخصصی مربوطه
5-2) دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن 

3. سایر شرایط برای انتخابات به شرح ذیل می‌باشد:
1-3) طبق بندهای 1 و 2 ماده 33 اساسنامه:
1-1-3 ) هیئت رئیسه شامل 9 نفر می باشند:
الف : رئیس فدراسیون 
ب: نایب رئیس اول 
ج: نایب رئیس دوم و رئیس کمیته مسابقات 
د: نایب رئیس سوم و رئیس کمیته بانوان
و: پنج نفر اعضاء دیگر شامل: یک نفر از بین روسای هیئت‌های استانی، یک نفر از بین مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر و یا لیگ دسته اول و سه نفر از بین افرادی که سابقه مدیریت دارند.
2-1-3) تمامی اعضاء هیئت رئیسه باید توسط مجمع انتخاب یا برکنار شوند. هر یک از نامزدهای شرکت کننده در انتخابات مجمع باید حداقل توسط 5 نفر و رئیس فدراسیون توسط 10 نفر از اعضاء مجمع پیشنهاد شده باشند.
3-1-3) اعضای هیئت رئیسه برای ثبت نام در همان پست در دوره بعدی،  نیازی به اخذ تائیدیه از اعضای مجمع ندارند.

2-3) نحوه ثبت نام و بررسی مدارک نامزدها براساس دستورالعمل ضمیمه الف اساسنامه انجام می‌گردد .
1-2-3) مدارک داوطلبان نامزد پست‌های انتخابی فدراسیون به شرح ذیل می‌باشد:
الف: مدارک عمومی هر پست:
1.اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی.
2. اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی.
3. دو قطعه عکس 46 با زمینه روشن.
4. اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت در نیروهای مسلح برای آقایان.
تبصره : اصل مدارک فوق پس از تطبیق با تصویر آن در موعد مقتضی عودت می‌گردد .

ب : مدارک اختصاصی هر پست:
1.تکمیل فرم داوطلبی برحسب پست انتخابی:
•فرم شماره 1 توسط داوطلب نامزد پست ریاست
•فرم شماره 2 توسط داوطلب پست های نواب رئیس
• فرم شماره 3 توسط داوطلب نامزدی سایر پست‌های هیئت رئیسه 

2. ارائه مدارک معتبر مبنی بر سابقه مدیریت:
•سابقه ریاست یا نایب رئیس یا دبیرکل در فدراسیون‌های ورزشی 
•سابقه در پست معاون مدیرکل و بالاتر یا همطراز آنها در مشاغل دولتی 
•سابقه مدیرعاملی در شرکت های ثبت شده فعال در بخش خصوصی 
•سابقه ریاست در هیئت‌های فوتبال استان ها .
•سابقه مدیرعاملی در باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر و یا لیگ دسته اول 

2-2-3) برای پست انتخابی شرایط ذیل الذکر نیز باید رعایت شود:
•داوطلبان نامزدی پست نایب رئیس سوم و رئیس کمیته بانوان فقط باید از بین بانوان باشد.
3-2-3) مدت ثبت نام 10 روز اداری از تاریخ94/12/11 لغایت 94/12/22 از ساعت 9:00 الی 16:00 ( به استثناء پنجشنبه‌ها که از ساعت 9:00 الی 13:00 )  تعیین می‌شود.
4-2-3) کلیه نامزدهای هر یک از پست‌های انتخابی می‌توانند شخصاً یا با معرفی نماینده رسمی (با در دست داشتن معرفی نامه کتبی) از تاریخ 94/12/11 لغایت 94/12/22 در روزهای اداری از ساعت 9:00 الی 16:00 (به استثناء پنجشنبه از ساعت 9:00 الی 13:00 ) جهت اخذ فرم داوطلب نامزدی به دبیرخانه مجمع مراجعه نمایند.
ضمناً، علاوه بر فرم داوطلبی، یک نسخه اساسنامه جهت آگاهی و بهره برداری لازم در اختیار نامزدها قرار می‌گیرد.

لازم به ذکر است نامزدها می‌بایست شخصاً فرم‌های تکمیل شده را به همراه نسخ اصل کلیه مدارک خواسته شده (مدارک عمومی و اختصاصی) تا پایان وقت اداری مورخ 94/12/22 به دبیرخانه مجمع تحویل نمایند و پس از مهر و امضای فدراسیون رسید اخذ نمایند. نواب پیشنهادی نیز باید شخصاً جهت ثبت نام و ارائه فرم و مدارک به دبیرخانه مجمع مراجعه نمایند.

3-3) اختیارات اعضاء مجمع درخصوص فرم های پیشنهادی نامزدهای پست انتخابی:
•هر یک از اعضاء مجمع فقط مجاز به پیشنهاد نامزدها به شرح ذیل هستند :

الف: پیشنهاد یک نفر برای پست ریاست ( فرم شماره 4 ) 
ب: پیشنهاد یک نفر بعنوان نامزد پست نایب رئیس اول ( فرم شماره 5 ) 
ج: پیشنهاد یک نفر بعنوان نامزد پست نایب رئیس دوم ( فرم شماره 6 ) 
د: پیشنهاد یک نفر بعنوان نامزد پست نایب رئیس سوم( فرم شماره 7 ) 
ه: پیشنهاد یک نفر بعنوان نامزد پست هیئت رئیسه از بین روسای هیئت‌های استانی ( فرم شماره 8 )
و : پیشنهاد یک نفر بعنوان نامزد پست هیئت رئیسه از بین مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر یا لیگ دسته یک(فرم شمار9)
ز: پیشنهاد برای 3 پست دیگر هیئت رئیسه ( فرم شماره 10 )

•نظر به اهمیت نقش هیئت رئیسه در اداره فدراسیون و اختیار اعضاء محترم مجمع برای معرفی نامزدهای مورد نظر خود در فرم های پیش بینی شده، خواهشمند است شخصاً و یا با اعزام نماینده رسمی (با در دست داشتن معرفی نامه کتبی) جهت دریافت اوراق مربوط به فرم‌های پیشنهاد نامزدها از 94/12/2 لغایت 94/12/10 از ساعت 9:00 الی 16:00 در روزهای اداری به دبیرخانه مجمع مراجعه نمائید.

•لطفاً، کلیه فرم های پیشنهادی نامزدها را به صورت دقیق و خوانا تکمیل و ضمن امضاء به مهرآن نهاد ممهور ( در خصوص اعضاء حقیقی فرم‌ها می‌بایست امضاء و به اثر انگشت منقوش گردد) و در روزهای اداری از تاریخ 94/12/24 لغایت 94/12/27 از ساعت 9:00 الی 16:00 ( به استثناء پنجشنبه ها از ساعت 9:00 الی 13:00 )مهلت دارید فرم ها را از طریق نمابرو یا پست الکترونیک دبیرخانه مجمع، ارسال و اصل فرم ها نیز توسط اعضاء مجمع یا نماینده رسمی وی ( با ارائه معرفی نامه کتبی ) مستقیماً به دبیرخانه مجمع تحویل گردد و در قبال اصل فرم‌ها حتماً رسید اخذ شود.
•هرگونه خط خوردگی، لاک گرفتگی، عدم امضاء یا مهر یا اثر انگشت، عدم ارسال در زمان مقرر یا معرفی نامزدها در پستی غیر از آن سمت که ثبت نام کرده باشند موجب ابطال فرم‌ها خواهد شد و بدیهی است مندرجات صحیح در فرم‌ها ملاک عمل می‌باشد .

•این فرم‌ها قابل کپی برداری یا تجدید دوباره نیستند و پس از تحویل به دبیرخانه مجمع به طور محرمانه نگهداری می‌شوند و تحت هیچ عنوان عودت نمی‌گردد.

•بدیهی است مسئولیت نهایی در خصوص ارائه پیشنهاد، تکمیل فرم، مهر و امضاء و تحویل آن به دبیرخانه مجمع به عهده هریک از اعضاء مجمع خواهد بود.

دکتـر علیرضا اسـدی
دبیـرمجمع و دبیـرکل فدراسیون فـوتبال

 

فدراسیون فوتبال مجمع فدراسیون فوتبال
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر