کد خبر: 789062 A

منتخبین اولین دوره فستیوال هنری-اجتماعی سوآرت در دانشگاه هاروارد معرفی شدند.

به گزارش ایلنا، مراسم افتتاحیه فستیوال هنری-اجتماعی سوآرت در دانشگاه هاروارد و با حضور جمعی از هنرمندان و دانشگاهیان برگزار و منتخبین اولین دوره این فستیوال از سوی هیات داوران معرفی شدند.

این مراسم با سخنرانی Lauren Montague مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد آغاز به کار کرد. پژمان تهوری موسس گالری هنری تاچ و مدیر فستیوال سوآرت، سخنران دوم این مراسم بود. تهوری در تشریح اهداف فستیوال سو آرت گفت: شـهروندان در هـر موقعیـت اجتماعـی، بـا مشـارکت در پـروژه هـای مدنـی، هنـری و فرهنگـی مـی تواننـد شـکل جدیـدی از اجتمـاع را ایجـاد کننـد کـه در آن فاصلـه هـا کمتـر و پیوسـتگی و یکـی شـدن هـای بیشـتری حاصـل گـردد. خصوصـا در جامعـه متکثـر ایـران کـه بـه لحـاظ زبانـی، قومـی، دینـی و مذهبـی از تنــوع زیــادی برخــوردار اســت. از ایــن رو هــدف ســوآرت، جلــب مشــارکت مدنــی هنرمنــدان و مخاطبــان، و تبدیــل آن بــه یــک ســرمایه اجتماعـی، بـرای شـکل دهـی بـه جامعـه ای تحـول یافتـه بـود.

حضور سه تن از دانشجویان رشته نقاشی، دانشکده هنر دانشگاه الزهرا به نام های فاطمه امانی راد، ندا عزیزی، فائزه حیاتی, در رویداد بین المللی، که بر اساس شرکت در یک فراخوان، از بین ۳۰۰ هنرمند و ۱۰۰۰ اثر ارسالی منتخب و موفق شدند بین ۳۰ هنرمند نهایی باشند که جواز حضور در نمایشگاه بین المللی دانشگاه هاروارد را کسب نمایند ، آثار از سه ماه می ۲۰۱۹، به مدت سه ماه در دانشگاه هاروارد بخش خاورمیانه به نمایش درآمده و هم اکنون نیز بر روی دیوارهای این دانشگاه،نمایش عمومی آثار ادامه دارد.

1 (1)

3 (1)

دانشگاه هاروارد سوآرت فستیوال هنری-اجتماعی سوآرت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر