کد خبر: 781074 A

محمدعلی سلطانی در مراسم پایانی کنگرە مشاهیر کرد:

محمد علی سلطانی (نویسنده کُردپژوه) در مراسم پایانی کنگرە مشاهیر کرد گفت: یکی از دستاوردهای بزرگ این کنگرە بازگشت مظهر خالقی بە سنندج است کە بە معنی بازگشت موسیقی آکادمیک، ادب واخلاق هنری است.

بە گزارش ایلنا، محمد علی سلطانی (نویسنده کُردپژوه) در مراسم پایانی کنگرە مشاهیر کرد ضمن قدردانی از مردم و مسئولان برگزاری کنگرە مشاهیر گفت: یکی از دستاوردهای بزرگ این کنگرە بازگشت مظهر خالقی بە سنندج است کە بە معنی بازگشت موسیقی آکادمیک، ادب واخلاق هنری است.

این نویسنده گفت: بازگشت خالقی نشان داد کە هنر در هیچ قالبی نمی گنجد و هنرمند هموارە خادم و خدمتگزار ملت است.

وی در ادامە جوانان کرد را فرهنگی‌تر وعلاقمندتر از سایر جوانان کشور بە فرهنگ ذکر کرد و گفت: ادبیات و هنر کردی در جغرافیای ایران تنها با فرهنگ و هنر فارس قابل قیاس است.

وی مردم کرد را مردمانی صلح طلب وآشتی جو توصیف کرد: ما همیشە پاسدار این سرزمین بودەایم وحق داریم از زبان و حقوق یکسان با دیگر هموطنان برخوردار باشیم.

سلطانی در پایان گفت: سرنوشت ما نە با ترک‌ها و نە با عرب‌ها رقم خوردە است، بلکە سرنوشت ما در کتاب‌های تاریخی فارسی موجود است.

شهرام ناظری موسیقی وزارت ارشاد کنسرت مظهر خالقی کنگره بین المللی مشاهیر کُرد مظهر خالقی خواننده کُرد پس از ۳۸ سال وارد ایران شد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر