کد خبر: 1085383 A

دبیر شــوراى راهبردى ستاد آیت االله رئیسى:

دبیر شــوراى راهبردى ستاد آیت االله رئیسى با اشاره به اینکه وضع اقتصادى و معیشــتى آثارى را در بین مردم گذاشته است که باید این شــرایط برطرف شــود، عنوان کرد: حضورمــردم در انتخابات براى آینده کشور، ناامیدى دشمن ملت ایران را به همراه دارد.

به گزارش ایلنا حجت‌الاســلام ســید محى الدین طاهرى در یک نشســت خبرى  گفت: دو امتحان بزرگ انتخابات ریاست جمهورى و ششــمین دوره انتخابات شــوراهاى اسلامى شــهر و روستا پیش روى مــردم اســت و افراد باید با حضور در انتخابــات در این دو امتحان الهى موفق ظاهر شوند.

وى بــا بیــان اینکه انتخابات ریاســت جمهــورى به گون هاى اســت که تأثیرگذارى بین المللى خواهد داشــت و هرچه قدر حضور مردم گســترده تر و باشــکوه تر باشــد ریاســت جمهورى آینده کشــور در مجامع بیــن المللى قدرتمندتر خواهد بود، خاطرنشــان کرد: شــوراى راهبردى در ســطح استان فارس تشــکیل شــده تا با هماهنگى نیروهاى انقلابى در سطح استان فارس بتوانیم نقش و جایگاه ویژه اى در راســتاى آگاهى افزایى مردم داشته باشیم.

طاهرى با اشــاره به اهمیت، جایگاه و وســعت اســتان فارس گفت: از این رو شــوراى راهبردى تشــکیل شد تا شــاهد حضور حداکثرى مردم باشیم و در مرحلــه دوم کار کاندید اصلح را انجــام و توانمندى هایش را در معرض عامه مردم قرار دهیم تا بهترین ها انتخاب شوند.

وى تصریــح کرد: وضع اقتصادى همه را رنج مى دهد و درحالى رهبرى به رسیدگى به فضاى مجازى و مسائل فرهنگى تاکید داشتند که این رویکرد به رسیدگى به وضع معیشتى مردم، اشتغال جوانان و قاچاق کالا تغییر کرده است و در ارتباط با انتخابات ریاست جمهورى نیز بر این مسائل تاکید دارند.

نسـبت به مسائل مالى در ستاد آیت االله رئیسى حساس هستیم

مســئول ستاد مرکزى آیت االله رئیسى در اســتان فارس نیز با تاکید بر اینکه اجازه نخواهیم داد در ســتاد مرکزى و مردمى آیت الله رئیسى هر پولى که منبع آن مشخص نیست وارد شود، عنوان کرد: در رابطه با فعل و انفعالات مالى به شدت حساس هستیم و هر پولى را هم دریافت نمى کنیم.

مجید فروردین گفت: ســتاد مرکزى آیت االله رئیسى در استان فارس در راستاى هماهنگى میان ستادهاى مختلف انتخاباتى ایجاد شده و در تلاش اســت تا با برنامه ریزى دقیــق بتواند میان ســتادهاى مختلف هماهنگى در فعالیتها را ایجاد کند.

وى بــا بیان اینکه برخى از دولتها به طــور کامل به موضوع مذاکره با دولتهاى خارجى پرداختند و از توجه به مســائل داخلى غافل شــدند، ابراز کرد: این درحالى اســت که آگاهى کاملى از ظرفیتهاى موجود در کشور نیز ندارند و آیت االله رئیسى تلاش دارد با تکیه بر محرومیت زدایى، از بین بردن فقر در دولت آینده، دولت تحول و کارآمدى داشته باشیم.

 

اشتغال انتخابات حضور در انتخابات دولت ملت ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر