کاروان پیک امید کانون پرورش فکرى در ادامه سفر خود روز جمعه وارد معمولان لرستان شد. یک تریلى حامل تماشاخانه سیار  و ٨خودرو به شکل کتابخانه سیار این کاروان را همراهى مى کند. پنج گروه هنرى از سراسر کشور به شکل داوطلبانه همراه کاروان پیک امید شده اند تا براى کودکان سیل زده برنامه اجرا کنند.

 

 

 

کد خبر: 758366