سد قشلاق سنندج بعد از چند سال سرریز شدو خروجی وسرریز به بیش از 32 متر رسیده است و خانه باغ های که در حریم بستر رودخانه غیر مجاز ساخته شده بود بیش از 80 درصد زیر آب رفته است

 

کد خبر: 746400