ایرانیها طبق یک سنت دیرینه، پنجشنبه آخرهر سال، بر سر قبور رفتگان خود حاضر می شوند و ضمن خواندن دعا و فاتحه و خیرات، یاد و خاطره عزیزان از دست رفته شان را گرامی می دارند. امسال نیز بهشت زهرا تهران میزبان شهروندانی بود که به زیارت قبور مطهر شهدا آمده بودند و یا عزیزی سفر کرده در دل خاک داشتند اما آنچه به وضوح مشاهده می شد حضور بازماندگان فوتی های ناشی از کرونا بود که دلتنگ و ناباورانه، با غبار روبی و گذاشتن سبزه و گل بر سرمزار عزیزانشان به دنبال تسلی دل دردمندشان بودند.

 

کد خبر: 1053859